Macedonian - information about coronavirus (COVID-19)

Информации за коронавирусот (COVID-19) се достапни подолу. Ние ќе ги обновуваме по потреба

Англискиот не ви е мајчин јазик?

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450.

„Технологија за помош со ниска цена за време на КОВИД-19 – Како може да трошите од вашиот буџет за да го добиете тоа што ви треба“, е на располагање во продолжение, ние ќе го обновиме ако е потребно.

This page current as of
23 June 2020
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?