Filipino (Tagalog) - information about coronavirus (COVID-19)

Ang impormasyon tungkol sa coronavirus (COVID-19) ay makukuha sa ibaba, isasapanahon namin ito kung kinakailangan.

Ang Ingles ba ay hindi mo unang wika?

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontak ng NDIS, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-iinterpret) sa 131 450.

Ang “Mababang halagang Teknolohiyang Pantulong sa panahon ng COVID-19 – Paano mo gagastahin ang iyong badyet para bumili ng iyong kailangan,” ay makukuha sa ibaba, isasapanahon namin ito kung kinakailangan. 

This page current as of
23 June 2020
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?