NDIS in Macedonian

Англискиот не ви е мајчин јазик?

Is English not your first language?

Ако ви треба помош за да се јавите на NDIS, ве молиме јавете се на преведувачката служба Translating and Interpreting Service на 131 450.

If you need help contacting NDIS, please call the Translating and Interpreting Service 131 450.

Јазични преведувачки услуги

Language interpreting services

Овој информативен лист содржи информации за луѓето со попречености на кои им требаат јазични преведувачки услуги.

This fact sheet contains information for people with disability who need language interpreting services.

Книшки за корисници

Participant booklets

Три книшки за корисниците се на располагање за да им помогнат на лицата со попреченост и корисниците при нивната соработка со NDIS.

Three participant booklets are available to support people with disability and participants throughout their NDIS journey.

Книшка 1 – Објаснување на NDIS

Booklet 1 – Understanding the NDIS

Информации за NDIS

Learning about the NDIS

Решавање дали да се пријавите за NDIS

Deciding whether to apply for the NDIS

Вклучување во NDIS

Accessing the NDIS

Книшка 2 – Планирање

Booklet 2 – Planning

Објаснување на вашата сегашна поддршка

Understanding your current supports

Подготвување на NDIS план заради постигнување на вашите цели

Creating an NDIS plan to achieve your goals

Добивање на одобрен NDIS план

Receiving an approved NDIS plan

Книшка 3 – Користење на вашиот NDIS план

Booklet 3 – Using your NDIS Plan

Објаснување што содржи вашиот план

Understanding what’s in your plan

Упатства како да го користите вашиот план

Learning how to use your plan

Избирање и управување со поддршката и услугите

Choosing and managing supports and services

Преразгледување на вашиот план и напредок

Reviewing your plan and progress

Помош за вашето дете

Help for your child

Помош за вашето дете

Easy Read - Help for your child

Повелба за услуги на учесниците - Позитивна промена за луѓето кои користат NDIS

Participant Service Charter

Повелба за услуги на учесниците - Позитивна промена за луѓето кои користат NDIS

Easy Read - Participant Service Charter

Психо-социјална онеспособеност, закрепнување и програмата NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Психо-социјална онеспособеност е израз што се користи за да се опишат онеспособености што може да произлезат од проблеми со менталното здравје.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

Патека на Националната програма за осигурување при онеспособеност За деца со оштетен слух од раѓање до 6-годишна

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Патека на Националната програма за осигурување при онеспособеност За деца со оштетен слух од раѓање до 6-годишна

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Водич за самостојно управување

Guide to self-management

Овој водич ќе им помогне на луѓето да ги разберат користите од самостојното управување, улогите и обврските, и како ефикасно да управуваат самостојно.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Водич за самостојно управување

Guide to self-management

Стратегија за културната и јазичната разноликост за 2018 г. 

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Стратегија за културната и јазичната разноликост за 2018 г. 

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

ЛГБТИКА+ Стратегија

LGBTIQA+ Strategy

ЛГБТИКА+ Стратегија

LGBTIQA+ Strategy

Речник на клучни зборови во NDIS

Glossary of NDIS key words

Речник на клучни зборови во NDIS

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
15 July 2021