NDIS in Assyrian

ܐܸܢ ܟܹܐ ܗܲܡܙܸܡܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܠܸܫܵܢܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ ܫܒܼܘܿܩ ܡܼܢ ܠܸܫܵܢܵܐ

ܐܸܢܓܠܸܣܢܵܝܵܐ، ܡܵܨܝܼܬܘܿܢ ܡܲܚܒܸܪܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܚܸܠܡܲܬ ܕܬܲܪܓܲܡܬܵܐ

450 131 (Translating and Interpreting Service (TIS)).   

ܐܵܗܵܐ ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ ܕܝܼܠܵܗܿ ܗܵܣܵܢܵܝ ܩܪܵܝܬܹܗ ܝܼܠܹܗ ܚܕܵܐ ܓܕܝܼܡܘܼܬܵܐ ܕܚܲܕ ܟܬܵܒܼܵܐ ܐ݉ܚܹܪ݉ܢܵܐ. 

ܐܝܼܬ ܬܠܵܬܵܐ ܟܬܵܒܼܘܿܢܹ̈ܐ ܕܟܠܲܝܗܝ ܟܹܐ ܡܲܟܡܸܠܝܼ ܠܐܸܚܕܵܕܹ̈ܐ. 

 ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 1 ܟܹܐ ܡܲܢܗܸܪ ܕܵܐܟܼܝܼ ܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ NDIS.

 ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 2 ܟܹܐ ܡܲܢܗܸܪ ܕܵܐܟܼܝܼ ܠܸܥܒܼܵܕܵܐ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS.

ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 3 ܟܹܐ ܡܲܢܗܸܪ ܕܵܐܟܼܝܼ ܠܡܲܦܠܘܼܚܹܐ ܚܘܼܛܵܛܵܘܟܼܘܿܢ ܕ NDIS. 

ܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ NDIS

Booklet 1 – Applying for the NDIS  

ܡܘܿܕܝܼ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܐ؟ 

ܡܘܿܕܝܼ ܟܹܐ ܥܵܒܼܹܕ NDIS؟

ܡܵܢܝܼ ܟܹܐ ܗܲܝܸܪ ܒܡܲܩܪܲܒܼܬܵܐ ܕ NDIS؟ 

 ܦܵܣܘܿܥܝܵܬܹ̈ܐ ܕܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ NDIS؟ 

ܩܵܐ ܡܘܿܕܝ݉ ܟܹܐ ܦܵܪܥܵܐ ܡܲܘܲܠܬܵܐ ܕ NDIS؟ 

ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 1 - ܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ PDF) NDIS)

ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 1 - ܩܲܕܸܡܝܼܬܘܿܢ ܩܵܐ ܕܫܲܘܬܸܦܝܼܬܘܿܢ ܓܵܘ DOCX) NDIS)

ܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ 

Booklet 2 – Creating your NDIS plan  

ܡܘܿܕܝܼ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܐ؟ 

ܗܘܵܝܬܵܐ ܗܵܙܹܪ ܩܵܐ ܣܘܼܘܵܕܵܐ ܕܚܲܛܲܛܬܵܐ ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ 

ܕܵܐܟܼܝܼ ܥܵܒܼܕܝܼܬܘܿܢ ܚܲܕ ܚܘܼܛܵܛܵܐ؟ 

ܡܵܘܕܥܵܢܘܼܬܵܐ ܒܘܼܕ ܢܝܼܫܵܘܟܼ̈ܘܿܢ 

ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 2 - ܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ (PDF)

ܟܬܵܒܼܘܿܢܵܐ 2 - ܡܲܒܪܵܝܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ (DOCX)

ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܐ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ

Booklet 3 – Using your NDIS plan 

ܡܘܿܕܝܼ ܐܝܼܬ ܓܵܘ ܕܐܵܗܵܐ ܐܸܫܛܵܪܵܐ؟ 

ܕܵܐܟܼܝܼ ܫܲܪܝܼܬܘܿܢ ܠܹܗ ܚܘܼܛܵܛܵܐ ܕ NDIS ܕܕܝܼܵܘܟܼܘܿܢ؟ 

ܡܲܦܠܲܚܬܵܐ ܕܚܘܼܛܵܛܵܘܟܼܘܿܢ 

ܫܲܪܲܝܬܵܐ ܕܣܢܵܕܝܵܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ ܘܚܸܠܡܲܬܵܘܟܼ̈ܘܿܢ 

This page current as of
27 January 2023
Indicates required field
Was this page useful?*
Why?
Why not?