Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS là gì?

Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (còn gọi là NDIS) là cách thức mới để cung cấp các trợ giúp cho người dân Úc bị khuyết tật, gia đình và người chăm sóc cho họ.

NDIS có thể cung cấp ngân khoản, thông tin và hỗ trợ để giúp người khuyết tật đạt được các mục tiêu của họ. Các mục tiêu có thể gồm sinh sống độc lập hơn, tham gia sinh hoạt trong cộng đồng, có công ăn việc làm và sức khoẻ tốt hơn. Là chương trình bảo hiểm, NDIS mang tính trọn đời, đầu tư sớm vào người khuyết tật để cải thiện kết quả của họ sau này trong đời. NDIS cũng cung cấp cho người khuyết tật, gia đình và người chăm sóc cho họ thông tin và giới thiệu đến các dịch vụ trợ giúp hiện có trong cộng đồng.

NDIS có thể giúp đỡ tôi và con tôi như thế nào?

Những năm đầu đời của con quý vị rất quan trọng vì nó định hình ra việc cháu sẽ học hỏi và phát triển như thế nào sau này trong đời. Những trợ giúp sớm sẽ giúp cho quý vị và mang đến cho con quý vị cơ hội tốt nhất để đạt được tiềm năng của cháu.

Cơ quan Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc (NDIA) đã làm việc cùng nhiều các cơ sở và những nhà nghiên cứu hàng đầu về can thiệp sớm ở giai đoạn đầu tuổi ấu thơ để thiết kế phương thức can thiệp sớm giai đoạn đầu tuổi ấu thơ (ECEI) cho NDIS. Phương pháp này đã được thiết kế để xác định loại và mức độ trợ giúp can thiệp sớm cần thiết để con quý vị đạt được kết quả tốt nhất . Can thiệp sớm trong những năm đầu đời mang tính quan trọng để đạt được các kết quả tốt nhất cho con quý vị.

Con tôi có hội đủ điều kiện được hưởng NDIS hay không?

Con quý vị sẽ hội đủ điều kiện hưởng NDIS nếu:

  • con quý vị trong độ tuổi từ 0-6;
  • con quý vị là công dân Úc hay có thị thực vĩnh viễn hay thị thực Diện Bảo vệ Đặc biệt;
  • con quý vị được xác nhận kết quả thính học phù hợp với bệnh thần kinh thính giác hay mất thính lực ≥ 25 deciben cả hai tai ở 2 hay nhiều hơn nữa các tần số kế cận và tình trạng này có thể là vĩnh viễn hoặc dài hạn;
  • và vì bị khiếm thính, con quý vị cần phải sử dụng dụng cụ khuếch âm cá nhân.

Làm sao để tôi được hưởng NDIS?

Australian Hearing có thể giúp quý vị được hưởng NDIS trong lần hẹn đầu tiên của quý vị hay quý vị có thể xin sau ngày khi thuận tiện bằng cách gọi số 1800 800 110 hay đến văn phòng NDIS. Mọi việc tuỳ quý vị chọn lựa. Tuy nhiên, ngân khoản của NDIS sẽ giúp cho con quý vị nhận được các trợ giúp can thiệp sớm nhanh hơn.

Điều gì xảy ra kế tiếp?

Khi được quý vị cho phép, Australian Hearing sẽ gửi các bằng chứng về tình trạng khiếm thính của con quý vị cho NDIA và trong vòng một vài ngày sau đó quý vị sẽ nhận được thư xác nhận rằng con quý vị được hưởng NDIS.

Một khi con quý vị được hưởng NDIS, cháu sẽ là người tham gia NDIS và nhân viên lập kế hoạch của NDIS sẽ liên lạc với quý vị trong vòng hai tuần lễ để giúp quý vị soạn thảo kế hoạch NDIS đầu tiên cho con quý vị. Kế hoạch này bao gồm mức độ tài trợ hợp lý và cần thiết cho các trợ giúp can thiệp sớm và một khi đã được chấp thuận, quý vị có thể sử dụng ngân khoản này ngay tức khắc với các cơ sở can thiệp sớm do quý vị chọn lựa.

Trong lần hẹn đầu tiên của quý vị, Australian Hearing cũng sẽ báo cho quý vị biết về Đối tác Can thiệp Sớm Giai đoạn Đầu đời (ECEI) tại địa phương quý vị. Đối tác ECEI sẽ là nơi quý vị liên lạc liên tục với NDIS một khi quý vị có kế hoạch NDIS. Nếu có thắc mắc về kế hoạch NDIS của mình hay cần thêm cố vấn, quý vị có thể nói chuyện với họ. Đối tác ECEI sẽ liên lạc với quý vị trong vòng bốn tuần lễ sau khi kế hoạch của quý vị đã được chấp thuận để xem mọi việc tiến triển như thế nào.

Thuật ngữ

Can thiệp Sớm Giai đoạn Đầu đời (ECEI)

cung cấp các trợ giúp sớm trong đời để giảm thiểu tác động của tình trạng khuyết tật và để cải thiện khả năng hoạt động của cá nhân.

Đối tác Can thiệp sớm Giai đoạn Đầu đời

là các tổ chức ở địa phương làm việc cùng NDIA, để giúp cho những người tham gia, gia đình và người chăm sóc cho họ sử dụng NDIS và các trợ giúp khác trong cộng đồng địa phương.

Cơ sở Cung cấp Can thiệp sớm

doanh nghiệp cung cấp các trợ giúp can thiệp sớm, chuyên môn và dựa theo các chứng cứ để giúp người tham gia đạt được mục tiêu trong kế hoạch NDIS của họ. Người tham gia có thể chọn cơ sở cung cấp dịch vụ và có thể thay đổi các cơ sở này vào bất kỳ lúc nào và việc này được gọi là chọn lựa và chủ động.

NDIA

Cơ quan Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc. Tổ chức của chính phủ Liên bang, giữ nhiệm vụ quản lý NDIS.

NDIS

Chương trình Bảo hiểm Người Khuyết tật Toàn quốc. Phương thức mới để cung cấp các trợ giúp cho người dân Úc bị khuyết tật, gia đình và người chăm sóc cho họ.

Lộ trình NDIS

trải nghiệm của người khuyết tật với NDIS từ lúc xin được hưởng NDIS cho đến khi sử dụng kế hoạch của họ.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020