NDIS in Vietnamese

Tiếng Anh không phải là ngôn ngữ thứ nhất của bạn phải không?

Is English not your first language?

Nếu bạn cần giúp đỡ trong việc liên hệ với NDIS, xin vui lòng gọi cho Bộ phận Dịch vụ Biên dịch và Phiên dịch theo số 131 450.

If you need help contacting NDIS, please call the Translating and Interpreting Service 131 450.

Dịch vụ thông dịch ngôn ngữ

Language interpreting services

Tờ thông tin này bao gồm thông tin dành cho người khuyết tật cần dịch vụ thông dịch ngôn ngữ.

This fact sheet contains information for people with disability who need language interpreting services.

Tập sách dành cho người tham gia

Participant booklets

Ba tập sách dành cho người tham gia được soạn thảo để trợ giúp cho người khuyết tật và người tham gia trên suốt lộ trình NDIS của họ

Three participant booklets are available to support people with disability and participants throughout their NDIS journey.

Tập sách 1 – Hiểu NDIS

Booklet 1 – Understanding the NDIS

Học hỏi về NDIS

Learning about the NDIS

Quyết định xem có nên xin NDIS hay không

Deciding whether to apply for the NDIS

Thụ hưởng NDIS

Accessing the NDIS

Tập sách 2 – Lập kế hoạch

Booklet 2 – Planning

Hiểu những trợ giúp hiện tại của quý vị

Understanding your current supports

Lập kế hoạch NDIS để đạt được các mục tiêu của quý vị

Creating an NDIS plan to achieve your goals

Nhận kế hoạch NDIS đã được chấp thuận

Receiving an approved NDIS plan

Tập sách 3 – Sử dụng Kế hoạch NDIS của quý vị

Booklet 3 – Using your NDIS Plan

Hiểu những gì có trong kế hoạch của quý vị

Understanding what’s in your plan

Học hỏi cách sử dụng kế hoạch của quý vị

Learning how to use your plan

Chọn và quản lý các trợ giúp và dịch vụ

Choosing and managing supports and services

Duyệt lại kế hoạch và tiến triển của quý vị

Reviewing your plan and progress

Giúp con quý vị

Help for your child

Giúp con quý vị

Easy Ready - Help for your child

Bản Tôn chỉ Dịch vụ Dành cho Người tham gia - Tạo sự khác biệt cho những người sử dụng NDIS

Participant Service Charter

Bản Tôn chỉ Dịch vụ Dành cho Người tham gia - Tạo sự khác biệt cho những người sử dụng NDIS

Easy Read - Participant Service Charter

Khuyết tật tâm lý xã hội, phục hồi và NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Khuyết tật tâm lý xã hội là thuật ngữ dùng để miêu tả tình trạng khuyết tật có thể do các vấn đề về sức khoẻ tâm thần gây ra.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Lộ trình NDIS Nhóm khiếm thính 0-6 tuổi

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Hướng dẫn tự quản lý

Guide to self-management

Hướng dẫn này sẽ giúp mọi người hiểu những lợi ích của việc tự quản lý, vai trò và trách nhiệm và làm thế nào để tự quản lý một cách hiệu quả.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Hướng dẫn tự quản lý

Guide to self-management

Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Chiến lược Đa dạng về Văn hóa và Ngôn ngữ 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Chiến lược LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Chiến lược LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Thuật ngữ thông dụng cho NDIS

Glossary of NDIS key words

Thuật ngữ thông dụng cho NDIS

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
15 July 2021