NDIS in Samoan

Poo le Faaperetania/Igilisi ua le o sau ulua'i gagana?

Is English not your first language?

Afai ete fia maua se fesoasoani i le faafesoota'iga o le NDIS, valaau le Auaunaga o Faaliliuupu ma Faamatalaupu i le 131 450 faamolemole.

If you need help contacting NDIS, please call the Translating and Interpreting Service 131 450.

‘Au’aunaga gagana faamatala’upu

Language interpreting services

O lenei pepa o loo iai faamatalaga mo tagata e iai mana’oga faapitoa e mana’omia fesoasoani i gagana faamatala’upu.

This fact sheet contains information for people with disability who need language interpreting services.

Tusi mo tagata auai

Participant booklets

E tolu tusi mo tagata ‘auai e mafai ona maua e lagolagoina ai i latou e iai mana’oga faapitoa ma tagata auai i la latou folauga i le NDIS.

Three participant booklets are available to support people with disability and participants throughout their NDIS journey.

Tusi 1 – Malamalama i le NDIS

Booklet 1 – Understanding the NDIS

Mo le silafia o le NDIS

Learning about the NDIS

Filifiliga pe talosaga mo le NDIS

Deciding whether to apply for the NDIS

Ulufaleina o le NDIS

Accessing the NDIS

Tusi 2 – Fuafuaga faata’atia

Booklet 2 – Planning

Malamalama i au fesoasoani lagolago o iai nei

Understanding your current supports

Faavaeina o se fuafuaga faata’atia NDIS ina ia ‘ausia ou sini ‘autū

Creating an NDIS plan to achieve your goals

Mauaina o se fuafuaga faata’atia NDIS ua pasia

Receiving an approved NDIS plan

Tusi 3 – Faaogaina o lau fuafuaga faata’atia NDIS

Booklet 3 – Using your NDIS Plan

Malamalama i ‘oto’otoga o lau fuafuaga faata’atia

Understanding what’s in your plan

Silafia auala e faaogaina ai lau fuafuaga faata’atia

Learning how to use your plan

Filifiliga ma le puleaina o fesoasoani lagolago ma ‘au’aunaga

Choosing and managing supports and services

Toe iloiloina o lau fuafuaga faata’atia ma ona gasologa

Reviewing your plan and progress

Fesoasoani mo lau tama

Help for your child

Fesoasoani mo lau tama

Easy Read - Help for your child

Pepa o Fa'amatalaga o Aiaiga o 'Auaunaga a le Sui Auai - Fai se suiga mo tagata o lo'o fa'aaogaina le NDIS

Participant Service Charter

Pepa o Fa'amatalaga o Aiaiga o 'Auaunaga a le Sui Auai - Fai se suiga mo tagata o lo'o fa'aaogaina le NDIS

Easy Read - Participant Service Charter

Manaoga faapitoa e afua mai i a’afiaga o le mafaufau (Psychosocial disability), faasolo ina malosi (recovery) male NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

O le Psychosocial disability e faamatalaina ai mana’oga faapitoa e ono afua mai i gasegase faalemafaufau.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Ala o le NDIS Faagasologa o le Faalogo i le 0-6 tausaga

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Ta’iala i le pulea e ‘oe lava

Guide to self-management

O lenei ta’iala e fesoasoani i tagata ina ia malamalama i aogā o le pulea e ‘oe lava, au matāfaioi ma tiute tau’ave ma auala e pulea lelei ai e ‘oe lava.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Ta’iala i le pulea e ‘oe lava

Guide to self-management

Fuafuaga faaleaganuu ma Eseesega o Gagana 2018 (CALD)

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Fuafuaga faaleaganuu ma Eseesega o Gagana 2018 (CALD)

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Ta'iala mo le NDIA LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Ta'iala mo le NDIA LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

'Upu o le NDIS ma o latou uiga

Glossary of NDIS key words

'Upu o le NDIS ma o latou uiga

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
15 July 2021