Psychosocial na kapansanan, paggaling at ang NDIS

Ang National Disability Insurance Scheme (NDIS, o Pamamaraan sa Pambansang Seguro para sa May Kapansanan) ay isang bagong paraan sa pagbibigay ng suporta sa may kapansanan upang matamasa ng mga tao ang isang ordinaryong buhay. Kinikilala ng NDIS na iba't iba ang mga pangangailangan at hangarin ng bawat isa sa atin.

Ano ang psychosocial na kapansanan?

Ang psychosocial na kapansanan ay ang salitang ginagamit upang ilarawan ang mga kapansanan na maaaring lumitaw mula sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan. Kahit na hindi lahat ng mga taong may mga problema sa kalusugang pangkaisipan ay makakaranas ng psychosocial na kapansanan, ang mga taong nagkakaroon nito ay nakakaranas ng mga malulubhang epekto at pagkadehado sa lipunan. Ang mga taong may malaking kapansanan na malamang na maging permanente ay maaaring maging kuwalipikado para sa suporta ng NDIS.

Ano ang paggaling?

Kapag nag-uusap ang mga tao tungkol sa paggaling ng kalusugang pangkaisipan, aktibo silang naghahanap upang makalikha ng isang buhay kung saan umaambag sila sa lipunan, kahit na may mga problema sila sa kanilang kalusugang pangkaisipan.

Hindi ito nangangahulugang pamumuhay na walang mga sintomas ng karamdamang pangkaisipan o mga pinsala at kapansanan na maaaring maidulot nito. Kahit sa mga taong may mga problema sa kalusugang pangkaisipan na tumutugon sa mga interbensiyon, maaaring magkaroon pa ng mga sumpong. Maaari itong magresulta sa pinsala sa paggana ng katawan at mga psychosocial na kapansanan na maaaring pasumpung-sumpong o nagpapatuloy, nagpapahina at pangmatagalan.

Ang paggaling ay tungkol sa pagkakaroon ng pinakamainam na kalagayan ng personal, panlipunan at emosyonal na kabutihan, ayon sa pagturing ng bawat indibidwal, habang namumuhay kasama ng o nagpapagaling mula sa kondisyon sa kalusugang pangkaisipan.

Naninindigan kami upang masiguro na ang paggaling at mga gawi sa paggaling upang manumbalik ang pag-asa ay sinusuportahan para sa mga kalahok na may psychosocial na kapansanan sa pamamagitan ng pagdisenyo at pagsasakatuparan ng NDIS.

Mahalaga na nauunawaan namin na ang pag-asa at optimismo ay mga elemento ng paggaling. Nagbibigay ang NDIS ng:

Pagpili at kontrol para sa mga kalahok

Ang daan patungo sa paggaling ay pinakamahusay na hinuhusgahan ng kalahok. Kabilang sa mga suporta ang pagbuo ng kapasidad para sa pamamahala ng sarili, kabilang ang pagpili ng mga suporta at kung sino ang magbibigay ng mga suporta.

Isang panghabangbuhay na pangako sa mga suporta at pagpopondo ayon sa pangangailangan

Posible ang paggaling. Ang paglalakbay ay personal at ang suporta kung kinakailangan mo ito ay pangunahing bahagi ng paggaling.

Dagdag na pagsasarili at paglahok sa lipunan at ekonomiya

Ang pakikibahagi sa komunidad sa pamamagitan ng paglahok sa lipunan, edukasyon at pagtatrabaho ay tumutulong sa pagbuo ng kakayahang makabangon at layunin sa buhay. Ang NDIS ay naninindigan sa pagpopondo ng mga suporta na tutulong sa mga kalahok upang madagdagan ang kanilang pagsasarili at paglahok sa lipunan at ekonomiya.

Suporta para sa diskarteng pakikipagsosyo

Ang suportang ibinibigay sa ilalim ng NDIS ay nakatuon sa kapansanan pero nakadirekta sa paggaling. Nakakonekta ito sa sari-saring suporta ayon sa pangangailangan.

Paano ako susuportahan ng NDIS?

Ang NDIS ay isang bagong paraan sa pagbibigay suporta sa mga taong may psychosocial na kapansanan at gumagana upang magkaroon ng positibong epekto sa iyong pang-araw-araw na buhay. Magbibigay ito ng mga oportunidad sa komunidad at kasiguraduhan ng pagpopondo sa mga suporta, at magbibigay sa mga tao ng mas maraming pagpipilian at kontrol sa kung paano ibinibigay ang mga suporta. Ang pangkalahatang halaga ng pondong magagamit para sa mga suporta sa kapansanan ay halos doble sa nakaraang sistema kapag ganap na nailatag ang NDIS sa 2019.

Ano ang pleksibilidad na mayroon ako?

Dinisenyo ang NDIS upang madaling iakma at upang tumugon sa indibidwal na pangangailangan ng bawat kalahok. Alam namin na ang mga kahirapan sa kalusugang pangkaisipan ay maaaring mailarawan sa pamamagitan ng mga pagkakaiba ng intensidad ('mga sumpong'). Isasaalang-alang ng iyong plano sa NDIS ang mga pagbabagong ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng madaling iakmang budget (flexible budget) upang madagdagan at mabawasan ang mga suporta kung kinakailangan.

Nauunawaan namin na posible ang paggaling kahit mayroong mga sintomas o kung nasa krisis ang isang tao. Dahil dito, ang mga maiaakmang suporta (flexible support) ay napakahalagang aspeto sa paglalakbay ng isang kalahok patungo sa paggaling.

Ang pang-indibidwal na plano ng kalahok ay nagdodokumento sa kanyang mga hangarin at kung gaano kalaking pinupondohang suporta ang kakailanganin niya upang matamo ang mga hangaring iyon. Aayusin sa pagitan ng kalahok at ng tagabigay ng suporta kung paano ibibigay ang suporta. Maaaring kasama rito ang paggamit ng mas maraming oras ng suporta sa panahon ng mga yugto ng krisis at mas kaunti kapag mabuti ang takbo ng mga bagay-bagay.

Ang pang-indibidwal na plano ng kalahok ay magdodokumento rin sa kanyang mga impormal na suporta (mula sa mga kaibigan at pamilya) pati na rin mga suporta na makukuha nila mula sa kanilang lokal na komunidad at iba pang mga sistema ng pamahalaan. Sa ganitong paraan, makakapagtrabaho kami kasama mo at ng mga organisasyon sa komunidad upang makita na nagpapatuloy sila sa pagtugon sa iyong mga pangangailangan sa pagdaan ng panahon.

Paano gumagana ang NDIS kasama ang iba pang mga sistema?

Dinisenyo ang NDIS upang gumana kasama ng mga umiiral na sistema sa serbisyo ng pamahalaan, kabilang ang kalusugan, edukasyon, pabahay at mga serbisyo sa paggamot na partikular sa kalusugang pangkaisipan. Ang mga taong may mga problema sa kalusugang pangkaisipan ay kadalasang nangangailangan ng suporta mula sa isang hanay ng mga pagkukunan katulad ng komunidad, pamilya, mga kaibigan, lokal o pribadong mga serbisyo sa kalusugang pangkaisipan at iba pang mga mainstream na sistema. Nagtatrabaho ang NDIS nang malapit at katuwang ng ibang mga sistemang pansuporta at hindi niya pinapalitan ang mga ito.

Ang mga sistema ng kalusugan at kalusugang pangkaisipan ay magtatrabaho kasama ng mga kalahok kapag kailangan nila ng mga klinikal na interbensiyon o medikal na paggamot. Hinaharap nila ang mga psychiatric na kondisyon at karamdamang pangkaisipan. Kabilang dito ang: lahat ng mga medikal at klinikal na serbsiyo katulad ng mga pangkalahatang doktor, paggamot ng kalusugang pangkaisipan ng mga psychiatrist o psychologist, pangangalaga kapag napasok sa ospital, in-patient at pangangalaga sa mga institusyon o pasilidad, rehabilitasyon, mga medikasyon at mga parmasyotikal.

Ang sistema ng kalusugan ay mananagot rin para sa ibang mga serbisyong kaugnay ng kalusugan katulad ng pangangalaga sa ngipin, mga dietitian, mga physiotherapist, palyatibong pangangalaga at pagbibigay-kalinga (nursing care). Paminsan-minsan, ang mga indibidwal at pamilya ay may katungkulan rin sa pagpopondo ng mga medikal at klinikal na serbisyo, katulad ng mga gastos na sariling babayaran (out-of-pocket expenses) o mga gap payment. Hindi sinasakop ng NDIS ang mga gastos na ito. Ang pagtulong sa mga kalahok upang magamit ang mga tamang bahagi ng sistema ng serbisyo kapag kailangan nila ito ay maaaring maging bahagi ng plano ng kalahok kung kinakailangan.

Karagdagang impormasyon

Bumisita sa website ng NDIS o tumawag sa amin.

Tumawag sa 1800 800 110* Lunes hanggang Biyernes

Para sa mga taong hindi nakakarinig o nakakasalita

TTY: 1800 555 677

Magsalita at makinig: 1800 555 727

Para sa mga taong nangangailangan ng tulong sa wikang Ingles

TIS 131 450

Hanapin kami sa Facebook/NDISAus

Sundan kami sa Twitter @NDIS

*Libre ang mga 1800 na tawag mula sa mga landline. Ang mga tawag mula sa cellphone ay sisingilan ng bayad.

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
9 September 2020