NDIS in Filipino (Tagalog)

Ang Ingles ba ay hindi mo unang wika?

Is English not your first language?

Kung kailangan mo ng tulong sa pagkontak ng NDIS, mangyaring tawagan ang Translating and Interpreting Service (Serbisyo sa Pagsasalin at Pag-iinterpret) sa 131 450.

If you need help contacting NDIS, please call the Translating and Interpreting Service 131 450.

Mga serbisyo ng interpreter (pasalitang pagsasaling-wika)

Language interpreting services

Ang papel-pangkaalamang ito ay naglalaman ng impormasyon para sa mga taong may kapansanan na nangangailangan ng mga serbisyo ng interpreter.

This fact sheet contains information for people with disability who need language interpreting services.

Mga buklet ng kalahok

Participant booklets

Tatlong buklet ng kalahok ang makukuha upang suportahan ang mga may kapansanan at mga kalahok sa kanilang buong paglalakbay sa NDIS.

Three participant booklets are available to support people with disability and participants throughout their NDIS journey.

Buklet 1 – Pag-unawa sa NDIS

Booklet 1 – Understanding the NDIS

Pag-alam tungkol sa NDIS

Learning about the NDIS

Pagpapasya kung mag-aaplay para sa NDIS

Deciding whether to apply for the NDIS

Pag-access ng NDIS

Accessing the NDIS

Buklet 2 – Pagpaplano

Booklet 2 – Planning

Pag-unawa sa iyong kasalukuyang mga suporta

Understanding your current supports

Paglikha ng isang plano ng NDIS upang makamit ang iyong mga mithiin

Creating an NDIS plan to achieve your goals

Pagtanggap ng aprubadong plano ng NDIS

Receiving an approved NDIS plan

Buklet 3 – Paggamit ng iyong Plano ng NDIS

Booklet 3 – Using your NDIS Plan

Pag-unawa kung ano ang nakasaad sa iyong plano

Understanding what’s in your plan

Pag-alam kung paano gagamitin ang iyong plano

Learning how to use your plan

Pagpili at pamamahala ng mga suporta at mga serbisyo

Choosing and managing supports and services

Pagrerepaso ng iyong plano at progreso

Reviewing your plan and progress

Tulong para sa iyong anak

Help for your child

Tulong para sa iyong anak

Easy Read - Help for your child

Charter ng Serbisyo ng Kalahok - Pagpapabuti ng buhay ng mga taong gumagamit ng NDIS

Participant Service Charter

Charter ng Serbisyo ng Kalahok - Pagpapabuti ng buhay ng mga taong gumagamit ng NDIS

Easy Read - Participant Service Charter

Psychosocial na kapansanan, paggaling at ang NDIS

Psychosocial disability, recovery and the NDIS

Ang sikososyal na kapansanan (psychosocial disability) ay ang katagang ginagamit upang ilarawan ang mga kapansanan na maaaring lumitaw mula sa mga problema sa kalusugang pangkaisipan.

Psychosocial disability is the term used to describe disabilities that may arise from mental health issues.

Basahin ang higit pa tungkol sa sikososyal na kapansanan at sa NDIS.

Read more about psychosocial disability and the NDIS.

NDIS Pathway Hearing Stream para sa 0-6 na taong

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

NDIS Pathway Hearing Stream para sa 0-6 na taong

NDIS Pathway Hearing Stream 0-6 years

Gabay sa sariling-pamamahala

Guide to self-management

Ang gabay na ito ay tutulong sa mga tao na maunawaan ang mga benepisyo ng sariling pamamahala, mga tungkulin at responsibilidad at kung paano sariling-mamahala nang epektibo.

This guide will help people understand the benefits of self-management, roles and responsibilities and how to self-manage effectively.

Gabay sa sariling pamamahala

Guide to self-management

Estratehiya sa Pagkakaiba-iba ng Kultura at Wika sa 2018 

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Estratehiya sa Pagkakaiba-iba ng Kultura at Wika sa 2018

Cultural and Linguistic Diversity Strategy

Istratehiya sa LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Istratehiya sa LGBTIQA+

LGBTIQA+ Strategy

Talasalitaan ng mga importanteng salita sa NDIS

Glossary of NDIS key words

Talasalitaan ng mga importanteng salita sa NDIS

Glossary of NDIS key words

Contact us accessibility services

Translating and interpreting

For a free-of-charge translator or interpreter phone 131 450

If you have hearing or speech loss

TTY: 1800 555 677
Speak and Listen: 1800 555 727

National relay service

Visit the National Relay Service website or phone 1800 555 727 then ask for 1800 800 110

This page current as of
27 April 2022